Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej iodo.info

 WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r.  poz.  1907  z  późn.  zm)  IODO Michał Tuz,  zwany  w  dalszej  części  Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmońskiego 13/103, 02-495 Warszawa wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

 Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 • Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 • System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego. 
 • Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. 
 • Usługodawca   –   IODO Michał Tuz   z   siedzibą   w   Warszawie przy ul. Józefa Chełmońskiego 13/1-03, 02-495 Warszawa.Usługobiorca  -  podmiot  korzystający  z  usług  Usługodawcy,  który  jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: iodo.info

3.Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi   dostępnej na stronie iodo.info jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.


Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną


1.   Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
 • Usługa „Biuletyn informacyjny”,
 • Usługa „Szkoleń e-learningowych”, czyli usługa polegająca na udzieleniu dostępu do modułu e-Szkolenia,
2.   Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną

 Rozdział 3 „Biuletyn Informacyjny”

1. „Biuletyn Informacyjny” jest dostarczaniem wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami związanymi z tematyką strony internetowej Usługodawcy, które mogą zawierać informację promocyjną lub handlową.
2.   Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację  w  systemie  informatycznym  Usługodawcy,  w  szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Podanie adresu elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 172 ustawy - Prawo telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest niezbędne w celu korzystania z usługi „Biuletynu informacyjnego”.
4.   Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z otrzymywania „Biuletynu Informacyjnego” informując o tym Usługodawcę w dowolnej formie – np. pisemnie, telefonicznie, pocztą e-mail lub poprzez kliknięcie  w  link  znajdujący się  w każdej  wiadomości  elektronicznej  będącej „Biuletynem  Informacyjnym”.  Rezygnacja  jest  równoznaczna  z  rozwiązaniem umowy   o   świadczenie   usług   drogą  elektroniczną   dotyczącej   „Biuletynu informacyjnego”.

 Rozdział 4 Szkolenia e-learningowe

1.   Usługa szkoleń e-learnigowych polega na udzieleniu przez Usługodawcę dostępu do wybranego przez Usługobiorcę modułu e-Szkolenia.

2.   Każde szkolenie zakończone jest testem zdobytej wiedzy, gdzie pytania testowe losowane są z odpowiednich pul dedykowanych poszczególnym rodzajom szkoleń. W przypadku nieuzyskania odpowiedniej liczby punktów z testu, uprawniającej do otrzymania certyfikatu, Usługobiorca, aby uzyskać certyfikat obowiązany jest przejść szkolenie ponownie, aż do momentu uzyskania odpowiedniej liczby punktów z testu uprawniającej do otrzymania certyfikatu. Usługobiorca, po ukończeniu testu z wynikiem pozytywnym, generuje certyfikat za pomocą systemu szkoleniowego.

3.   Szkolenia  e-learningowe  są  płatne.  Cena  szkolenia  uzależniona  jest  od  jego rodzaju lub od umowy Usługodawcy z Usługobiorcą.

4.   Skorzystanie ze szkolenia wymaga rejestracji oraz podania danych, tj. imienia nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury (nazwa podmiotu/imię i nazwisko, adres, NIP).

5.   Zakup wybranego pakietu szkoleniowego wymaga podania danych osobowych niezbędnych dla celów związanych z jego przeprowadzeniem oraz dokonaniem rozliczeń z tego tytułu.

Rozdział 5 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.   W przypadku, gdy realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 1 pkt b) niniejszego Regulaminu, wymaga powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę przetwarzania danych osobowych, których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Usługobiorca, zawarcie umowy obejmującej świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w niniejszym ustępie lub dalsze korzystanie z tych usług, jest równoznaczne z jednoczesnym zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2.   Ustęp 1 powyżej stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy Usługobiorca jest podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO, zaś realizacja usług wskazanych w ust. 1 wymaga dalszego powierzenia danych Usługodawcy.

Rozdział 6 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


1.   Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę. 
2.   Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Usługobiorca  obowiązany  jest  do  korzystania  ze  strony  internetowej Usługodawcy i udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
4.   Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
 • nadużywania  środków  komunikacji  elektronicznej,  w  szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • działań   mających   na   celu   testowanie   możliwości   przełamania   lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
 • korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie   obowiązującym   prawem,   dobrymi   obyczajami   lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
 • udostępniania   danych   do   logowania   do   usług   świadczonych   przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym,
 • dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem ust. 4 pkt e) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane 
z korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.
8.   Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych,
przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym  charakterze  takiej   treści   bądź   działalności   z   nią   związanej, Usługodawca może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.
9.   Usługodawca   zastrzega   sobie   prawo   do   prowadzenia   niezbędnych   prac
konserwacyjnych    systemu    teleinformatycznego,    mogących    powodować
tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
10. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
11. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:
 • informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
 • ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 • uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.
12. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym.
13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@iodo.info. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
14. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

Rozdział  7  Minimalne  wymagania  techniczne  potrzebne  do  korzystania  z  usług świadczonych drogą elektroniczną

1.   Wymagania  techniczne  niezbędne  do  korzystania  ze  strony  internetowej Usługodawcy:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;
 • dostęp do poczty elektronicznej;.

2.  Szczegółowy opis wymagań technicznych potrzebnych do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną zawarty jest w  załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział 8 Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

3. Dodatkowo  zaleca  się,  aby  Usługobiorca  miał  uruchomioną  na  komputerze zaporę systemową.

4.  Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

 

Rozdział 9 Postanowienia przejściowe i końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.   W   przypadku   zawarcia   na   podstawie   niniejszego   Regulaminu   umów   o charakterze ciągłym, zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Wymagania systemowe:

Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług   świadczonych drogą  elektroniczną przez IODO Michał Tuz to:

 • połączenie z Internetem: 1 Mbit/s
 • preferowana przeglądarka: firefox/chrome/opera

Aplikacja uwzględnia:

 • obsługę połączenia szyfrowanego https.
 • aplikacja kontroluje i weryfikuje poprawnośd każdej danej wprowadzanej przez użytkownika, w szczególności przed próbą wprowadzenia danych, które mogły wpłynąć na sposób działania samej aplikacji.
 • aplikacja loguje wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w jej działaniu.
 • dostęp do każdej danej np.: podglądu użytkownika, jest weryfikowany pod względem poziomu uprawnień oraz sprawdzany czy danych użytkownik ma dostęp do żądanej informacji.
 • każda próba dostępu nieautoryzowanej osoby do danych mu niedostępnych jest blokowana i logowana przez aplikację.
 • dostęp do dokumentów wprowadzonych przez użytkowników jest możliwy jedynie z poziomu aplikacji bez możliwości jej ominięcia. Aplikacja weryfikuje dostęp do żądanego dokumentu bezpośrednio przed próbą jego pobrania.